oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

on .

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Lokalnoj Akcijskoj Grupi „Slavonska Ravnica“ na radno mjesto:

1. KOORDINATOR ŽENA I KORISNIKA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 1 izvršitelj/ica (m/ž)

Koordinator žena i korisnika zbog velikog broja žena i korisnika te teritorijalne udaljenosti 11 općina zadužen je za motiviranje ciljne skupine i korisnika; za komunikaciju sa ženama, Centrom za socijalnu skrb i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje; sudjeluje u radu projektnog tima, kontroliranju, praćenju i izvještavanju o radu žena; sudjeluje u izradi rasporeda rada žena, distribuciji potrepština itd.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijem u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo te slijedeće posebne uvjete:

  • - viša stručna sprema / stručni prvostupnik/ca;
  • - poznavanje rada na računalu;
  • - vozačka dozvola «B» kategorije;
  • - poželjno posjedovanje osobnog automobila.

Uz prijavu (zamolbu) kandidati su dužni priložiti:

  • - životopis;
  • - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice);
  • - dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome);
  • - uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, da protiv njega nije izrečena pravomoćna osuđena presuda (može i e-uvjerenje);
  • - potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz da se osoba vodi u evidenciji kao nezaposlena (može i e-potvrda).

Trajanje radnog odnosa: osoba se zapošljava na određeno vrijeme, odnosno dok traje obveza za istim projektom koji će se definirati Ugovorom o radu.

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu predočiti u izvorniku.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi za oglas pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario to pravo dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom koji to potvrđuje kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Slanjem prijave na ovaj oglas kandidati daju privolu kojom dopuštaju korištenje i obradu osobnih podataka u svrhu obrade natječaja i zapošljavanja sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobni podataka (GDPR).

Kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz oglasa pristupit će provjeri znanja i sposobnosti putem intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja (intervju), smatra se da je povukao prijavu za oglas. Za svaki dio provjere kandidatima će se dodijeliti određeni broj bodova od 1 do 10.

O vremenu održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidati će bit obavješteni telefonski ili putem e-maila najkasnije 2 dana prije održavanja prethodne provjere.

Pisane prijave na oglas dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave na web stranici Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ (www.lag-sr.com ), a najkasnije do 14. srpnja 2020. godine na adresu:

Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“

Trg dr. Franje Tuđmana 1,

35 210 Vrpolje

s naznakom:

«ZA OGLAS – KORDINATOR ŽENA I KORISNIKA - «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne»

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima Oglasa u zakonskom roku, a sve ostale obavijesti mogu se dobiti u Lokalnoj Akcijskog Grupi „Slavonska Ravnica“ ili putem telefona: 035/451 - 094.

Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“ zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Tekst Oglasa

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.